Behandelovereenkomst 2021-12-09T10:21:52+01:00

Drs. ing. C. Aaldijk
Psycholoog en Transpersoonlijk Therapeut.
kees.aaldijk@transpersoonlijk.nl
06-14274293

ALGEMENE BEPALINGEN EN BEHANDELOVEREENKOMST

Op al mijn contacten met cliënten zijn onderstaande algemene bepalingen van toepassing.

De therapeut heeft bij wet een overeenkomst met de cliënt nodig om een behandeling aan te gaan. Een overeenkomst komt tot stand door opdracht en aanvaarding. Dus wanneer een cliënt bij de therapeut komt met een hulpvraag en de therapeut hierop ingaat door te gaan behandelen, is er sprake van een behandelovereenkomst (mondeling). Er is geen schriftelijke behandelovereenkomst nodig in geval van volwassen handelingsbekwame cliënten.

1.         Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Daarmee geeft cliënt aan de hier vermelde algemene bepalingen te accepteren. Met het aangaan van de behandelovereenkomst geeft de cliënt aan duidelijk te zijn ingelicht over de aard, methode en de risico’s van de behandeling.

2.         De behandelingsovereenkomst is tweeledig;

a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.

b. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3.         De behandelovereenkomst kan op elk gewenst moment door zowel de cliënt als ook door de therapeut worden beëindigd.

4.         De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt;

5.         Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent contant na de sessie af, tenzij anders afgesproken.

6.         In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de gereserveerde tijdsduur voor een sessie 1 uur, inclusief 10 minuten verslaglegging.

7.         Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

8.         Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur / twee  werkdagen van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

9.         De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Tegen betaling van 10 cent per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.

10.       De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

11.       Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

12.       Kees Aaldijk is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

13.       De behandelresultaten van mijn therapie, Transpersoonlijke Trauma Therapie, worden gemeten met behulp van vragenlijsten. De resultaten van deze klachtenregistratie zullen vertrouwelijk en anoniem worden gebruikt voor het effectonderzoek van deze werkwijze.